Strona WWWDrodzy Rodzice

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia od poniedziałku 19. 04. 2021r. nasze przedszkole wraca do pracy w trybie stacjonarnym.

.............................................................................................

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców 
od 29 marca do 18 kwietnia zamknięte będą żłobki i przedszkola. 

Zgodznie z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Edukacji i Nauki przedszkole w tym czasie będzie sprawować opiękę nad dziećmi:

1. posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
2. rodziców, którzy: 
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
e) wykonują działania ratownicze, 
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Pod warunkiem, że drugi rodzic nie przebywa na zwolnieniu lub posiada pracę i czynnie wykonuje obowiązki zawodowe w zakładzie pracy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.   (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw). POBIERZ

Dyrektor przedszkola ustalił sposób kształcenia przez publikację materiałów edukacyjnych na stronie internetowej przedszkola.


Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne, zainteresowani indywidualnymi ćwiczeniami dla dzieci, proszeni są o kontakt z logopedą: matysiak.turlejska@gmail.com
Ogólne ćwiczenia logopedyczne umieszczane będą na stronie przedszkola w zakładce Logopeda/Pedagog
 

Dzieci w trakcie opieki w przedszkolu  
przebywają w grupach mieszanych 3, 4, 5, 6 latki, nie leżakują.

Nasza placówka będzie czynna w godzinach 6:30 do 16:30.
Prosimy, aby dzieci nie przynosiły ze sobą żadnych zabawek ani dodatkowych akcesoriów. 
 
 
Procedury obowiązujące na terenie Przedszkola Miejskiego nr 1 "Perełki Bałtyku":
 
 1. Informacje dla rodziców – rady pedagoga (pobierz)
 2. KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA (pobierz)
 3. OŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW (pobierz)
 4. ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU (pobierz)
 5. Zgoda na pomiar temperatury ciała (pobierz)
 6. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 1 (pobierz)
 7. PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU (pobierz)
 8. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA (pobierz)
 9. PROCEDURA ŻYWIENIA (pobierz)
 
 
 
 
 
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.


Życzymy, aby Święta Wielkanocne

przyniosły spokój ……

napełniły  Was pokojem i wiarą

w tym trudnym dla Nas wszystkich czasie….

Życzymy wszystkim dużo zdrowia, 

oraz  samych radosnych chwil spędzonych z najbliższymi…

 

 Dyrekcja i Pracownicy

 Przedszkola nr 1 ,,Perełki Bałtyku”


............................................................................................................................................. 

Uwaga!

Informacja dla rodziców dzieci trzyletnich
rozpoczynających edukację przedszkolną we wrześniu 2021r.
 
 


W załączniku kilka cennych wskazówek dotyczących adaptacji dziecka w przedszkolu.

ZAŁĄCZNIK - ADAPTACJA TRZYLATKA

  


Drodzy Rodzice

dzieci kandydujących do klasy I szkoły podstawowej

oraz dzieci przedszkolnych

       W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, m.in. zawieszeniem zajęć w szkołach, a w związku z tym zamknięciem placówek, proces rekrutacj do klasy I publicznej szkoły podstawowej będzie odbywać się w sposób umożliwiający wykorzystanie innych metod dostarczenia dokumentów niż wizyta osobista rodziców w placówce.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, pismo nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

 1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
 2. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
 3. dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce/urnie udostępnionej przed wejściem do placówki.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy placówek.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

 

OFICJALNE PISMO

Administrator/Gmina Miasto Świnoujście/Urząd Miasta Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Świnoujście/Urzędzie Miasta Świnoujście: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście, telefon: 91 3278595, e-mail: iod@um.swinoujscie.pl

Informuję o prawie żądania od Urzędu Miasta Świnoujście dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora/Gminy Miasto Świnoujście/Urzędu Miasta Świnoujście zamieszczona jest na stronie BIP oraz na stronie http://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/37/12846