Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców od 29 marca do 18 kwietnia zamknięte będą żłobki i przedszkola.

Treść

Zgodznie z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Edukacji i Nauki przedszkole w tym czasie będzie sprawować opiękę nad dziećmi:

 

1. posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2. rodziców, którzy: 

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

e) wykonują działania ratownicze, 

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

Pod warunkiem, że drugi rodzic nie przebywa na zwolnieniu lub posiada pracę i czynnie wykonuje obowiązki zawodowe w zakładzie pracy.

Pliki do pobrania

24177